Anasayfa / VAKIF SENEDİ
VAKIF SENEDİ

GÜNEYSU

İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI

RESMİ SENEDİ

 

İÇİNDEKİLER

BAŞLANGIÇ

Madde 1                           : VAKFIN ADI

Madde 2                           : VAKFIN MERKEZİ

Madde 3                           : VAKFIN AMACI

Madde 4                                 : VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER

Madde 5                                 : VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Madde 6                           : VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 7                           : VAKFIN GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ

Madde 8                           : VAKFIN ORGANLARI

Madde 9                           : MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 10                         : MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11                         : MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 12                         : YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ TOPLANTI VE KARARLARI

Madde 13                         : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 14                         : DENETİM KURULU

Madde 15                         : SENETTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Madde 16                         : HESAP DÖNEMİ

Madde 17                         : ŞEREF ÜYELİĞİ

Madde 18                         : İLK MÜTEVELLİ HEYETİN ADI VE HÜVİYETLERİ

Madde 19                         : VAKFIN KURUCULARI

 

            Madde 1        : VAKFIN ADI

            Vakfın adı “GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI”’dır. Kısa adı GÜNEV’dir. Vakıf senedinde “Vakıf” olarak anılacaktır.

            Madde 2        : VAKFIN MERKEZİ

            Vakfın merkezi Rize İli, Güneysu İlçesi Olup, adresi: Merkez Mah. Yusuf Hoca Cad. .No:71 – 53350 - GÜNEYSU – RİZE’dir. İlgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun kararı, mütevelli heyetinin onayı ile vakıf merkezi değiştirilebilir, yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

            Madde 3        : VAKFIN AMACI

            Vakfın başlıca gayesi, milli, manevi ve kültürel değerlerine ve geleneklerine bağlı, iyi ahlak sahibi, manevi değerleri özümseyen, ilim ve fazilet sahibi, ülkemize sağlıklı, nitelikli, üretken aydın insan gücünün yetiştirmek ve bu amaçlarla öğrenci yetiştiren tüm kamu ve özel eğitim kurumlarına katkı sağlamak.

            Madde 4        : VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER

 1. Toplum yararına her türlü yasal faaliyetler ile sağlık tesis ve kurumları, ibadethaneler, kültür merkezleri, yurtlar, imaretler, spor tesisleri vb. tesisler inşa ve idare etmek.
 2. Cami ve Kuran kurslarını ihya etmek, cami ve kurs görevlilerine her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak.
 3. Cami ve Kuran Kursu müştemilatlarının ilelebet bakım ve onarımını yapmak, cami ve kurs görevlileri için lojman yaptırmak ve bu yerlerin gerekli teçhizatla donatmak.
 4. Kimsesizlere ve güçsüzlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, bunların tedavisi için sağlık tesisi ve kurumları kurmak, imaret ve huzur evleri tesis etmek, tabi afetler, yangın sel vb. felaketler sonucu mağdur olan din ve kültür bağımız bulunan insanlara ve uluslara yasalar çerçevesinde maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, bununla ilgili kampanyalar düzenlemek.
 5.  Esasları yönetim kurulunun hazırlayacağı yönetmelikle öğrenim imkânlarından mahrum ve öğrenim çağındaki öğrencilerin her derecedeki kurs ve okullarda öğrenim görmelerine imkan sağlamak.
 6. Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın almak ve kiralamak suretiyle sahip olmak ve kullanmak.
 7. Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmak, devir ve ferağ etmek, gelirlerini almak ve harcamak, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmak.
 8. Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarruf, menkul değerleri almak ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmak.
 9. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları dâhilinde her seviyede eğitim öğretim kurumları açmak ve lise veya dengi bir öğrenime dayalı yükseköğretim kurumları ile bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını kurmak, bunlarda ve benzeri kurumlarda bulunan öğrenci ve öğretim elemanlarına karşılıklı veya karşılıksız burslar tahsis etmek.
 10. Ulusal ve Uluslararası ilgili resmi ve özel kişi, kuruluş ve kurumlarla işbirliği ve müşterek çalışmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında gerekli izinler alınarak şubeler, temsilcilikler ve üniversite, enstitü, akademi dâhil her seviyede eğitim kurumları açmak veya açtırmak.
 11. Her türlü basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanarak rapor, bülten, broşür, dergi, gazete ve benzeri yayınlar yapmak, matbaa kurmak, tanıtım, yayın ve reklam yapmak, vakfın amaçları doğrultusunda görüşler açıklamak.
 12. Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, yaptırmak, yapılmakta olan araştırma ve yayınlara katkıda bulunmak ve bu amaçla bilimsel araştırma merkezleri oluşturmak.
 13. Vakfın amacına uygun konularda eserler sipariş etmek, ödüllü eser yapmak, yazma ya da uygulama yarışmaları düzenlemek, diğer kuruluşlarca başlatılan ya da yürütülen bu tür organizasyonlara katılmak ya da katkıda bulunmak.
 14. Seminerler, kongreler, konferanslar, sempozyumlar, toplantılar, eğitici ve öğretici kurslar düzenlemek, bu tür organizasyonlara katkıda bulunmak.
 15. Mevzuat dâhilinde her türlü yurt, dershane, misafirhane, kültür, sanat, çevre, spor ve dinlenme tesisleri ile sosyal tesisler kurmak, kurdurmak, işlemek ve işlettirmek.
 16. Yurt içinde ya da yurt dışında öğrenim gören her kademedeki başarılı öğrencilere ve araştırmacılara karşılıklı veya karşılıksız burs vermek, yardımda bulunmak.
 17. Gençliğin fikri, bilgi, sosyal, kültürel ve bedeni gelişimini sağlamak için münferiden veya merkezi ve yerel idarelerle, kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte eğitim, öğretim, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri organize ve teşvik etmek, faaliyetlerin yürütülebilmesi için ilgili kurumlarla protokoller imzalamak ve yürürlüğe koymak.  
 18. Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim, lise, meslek yüksekokulu, üniversite, enstitü, araştırma merkezleri, dershaneler, kurs, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri vb. kurmak ve bunları işletmek veya işlettirmek.
 19. Benzer amaçla kurulmuş ve kurulacak vakıflarla ulusal veya uluslararası kongre ve toplantılar düzenlemek, amaç ve hizmet konularına yardımcı olabilecek sendikalar kurmak.
 20. Gençliğin müspet yönde gelişimini sağlamak için, her türlü medya alanında, basılı ya da sesli, görüntülü yayınlar yapmak ve yaptırmak, matbaa, video, sinema merkezleri, TV ve sinema şirketleri kurmak bunlarla ilgili yayın programı ve malzemesi hazırlamak ve hazırlatmak veya satın almak, diğer medya ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek.
 21. Vakfın amacına uygun olarak gençlere yurt içi ve yurt dışı karşılıklı veya karşılıksız burs vermek, velhasıl vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri, ticari faaliyetleri icraya, yasaların elverdiği ölçüde MK 48. Maddede dahil en geniş anlamda izinli ve yetkili olmak.
 22. Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni hakları kabul etmek.
 23. Vakfın amaç ve hizmet konularında birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için gayrimenkul satın almak, satmak, inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak ve mevduatlardan yararlanmak.
 24. Vakfın amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak yararlı ve gerekli görülen tüm girişim, hukuki tasarruf, edim, edinim, inşaat vb. eylem ve işlemleri ve bunlara ilişkin sözleşmeleri yapmak.
 25. Vakfın amaçlarından birinin veya birkaçının ya da tamamının gerçekleştirilmesi için, doğrudan veya dolaylı olarak faydalı ve gerekli görülen bilcümle faaliyetleri icra etmek.

 

Madde 5: VAKFIN FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Vakıf amaç ve faaliyetlerini yerine getirebilmek için:

 1. Yasal sınırlamalar dışında, tutar ve değeri kısıtlanmaksızın taşınır ve taşınmaz mallara ya da her ikisinden oluşan malvarlığına; bağış, vasiyet ve diğer ölüme bağlı tasarruflar yoluyla ya da satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya;
 2. Vakıflara ilişkin yasal hükümler uyarınca, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,
 3. Vakıf gelirlerini arttırmak için; yerli ve yabancı şirketlerin pay ya da intifa senetlerini, tahvil, finansman bonosu ve borçluluğu temsil eden diğer menkul kıymetlerini bir ortaklık payını içeren ya da olan ya da oluşacak bir hak ya da alacağı temsil eden evrakını; Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, yatırım fonları ve diğer menkul değerleri almaya ve gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya, gelirlerini tahsile ve harcamaya;
 4. Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya;
 5. Olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı işletmeler ve yürüteceği faaliyetler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dâhil her türlü güvenceleri almaya, gerekli banka kefaletlerini kabule;
 6. Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz mallarını rehnetmeye, kefalet, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye;
 7. Vakfın amaç ve hizmet konularını uygun olarak yürüten ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler ve ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunların yönetimlerine katılmaya, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye;
 8. Vakfın amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için doğrudan ve dolaylı olarak yararlı ve gerekli görülen tüm girişim, hukuki tasarruf, edim, edinim, inşaat vb. eylem ve işlemleri ve bunlara ilişkin sözleşmeleri yapmaya yetkilidir.

            Madde 6        : VAKFIN MAL VARLIĞI

Vakfın ilk mal varlığı, bu vakıf senedinde kimlikleri yazılı bulunan vakıf kurucularının tahsis ettikleri Rize Güneysu Nahiyesi Ulucami Köyünde kâin Pafta No:10 Parsel No:847 numaralı gayrimenkul üzerinde 286 metrekarelik kısmında yapılmış bulunan 6 katlı kuran kursu binası ile içindeki demirbaş ve mefruşatlardır.

 

            Madde 7        : VAKFIN GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ

Vakıf gelirlerinin 1/3’ü yönetim, idame ve muhafaza giderleri; kanuni teftiş ve denetleme ücretleri ile vakıf gelirlerini arttırıcı yatırımlara ayrılır. Vakıf gelirlerinin 2/3’ü vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesine sarf ve tahsis edilir.

            Madde 8        : VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Vakıf Mütevelli Heyeti
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

Madde 9        : MÜTEVELLİ HEYETİ


Mütevelli Heyet, vakıf senedinin sonunda isimleri belirtilen kişilerden oluşur.
Mütevelli Heyet, Vakfın en yetkili mercii olup, Vakfın genel yönetim, gözetim, denetim, karar ve danışma organıdır.

Mütevelli Heyeti üyeleri arasından bir mütevelli heyeti başkanı seçer. Mütevelli Heyeti başkanının görev süresi bir (1) yıldır.

Mütevelli Heyet üyesinin, üyeliğinin herhangi bir şekilde hukuki ve fiili olarak sona ermesi halinde, mütevelli heyet, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile ilk toplantısında yerine yeni üye seçebilir.

Mütevelli heyeti sayısı en az 15 en çok 30 üyeden oluşur.

 

Madde 10     :MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır;


a)Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için mevzuatta uygun görünen her türlü tasarrufta bulunmak,
b) Vakfın iç tüzük ve faaliyet raporunu onaylamak,

c) Vakıf senedinin değiştirilmesine, vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek,

d) Vakfın, çalışma ve gelişme programlarını ve bu programlara ilişkin önerileri incelemek, kabul etmek değiştirmek ya da reddetmek,
e) Vakıftan yararlananların haklarını ve Vakıf senedi hükümlerinin uygulanmasını gözetmek ve kollamak,

f) Vakfın geçen yıla ait hesap ve bilançosun, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarını inceleyerek karara bağlamak,

g) Yönetim ve denetim ve danışma kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek, gerektiğinde bir kısmını yada tümünü görevden almak,
h) Yönetim ve Denetleme kurullarının faaliyetlerinin ibrasını karara bağlamak,

i) Hak ve menfaati haleldar olanların itirazlarını, son merci olarak inceleyip, sonuçlandırmak,

j) Vakıf Senedinde ve ilgili mevzuatta kendisine tanınan diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

 

Madde 11     :MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI
a) Mütevelli Heyeti, bilanço, bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması, seçimlerin yapılması vb. faaliyetlere ilişkin konuları görüşmek üzere yılda en az bir (1) kez toplanır.

b) Mütevelli Heyet, mütevelli heyet başkanı, üyelerin en az 1/3’nün yazılı daveti veya yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzere olağanüstü olarak toplanabilir.

c) Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organlarının seçimi ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

d) Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (on beş) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya e-posta yoluyla veya kısa mesajla bildirilir.

e) Mütevelli Heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı aranmaz ve katılanların iştirakiyle toplantı yapılır.

f) Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde mütevelli heyet başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

g) Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan Mütevelli Heyeti Üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Bu durum Mütevelli Heyeti kararı ile tespit edilerek ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. 

h) Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisinin kabulüne bağlıdır.


Madde 12     : YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ, TOPLANTI VE KARALARI

a)  Vakıf Yönetim Kurulu mütevelli heyet üyeleri arasından veya dışından seçilen 7 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Görev süresi üç yıl olup yeniden seçilmek mümkündür.

b) Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

c) Yönetim Kurulu başkanının talebi toplanır. Toplantı Gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir ve 3 gün önceden Yönetim Kurulu Üyelerine bildirilir. Gerekmesi halinde toplantı günleri ve çalışma esasları yönetim kurulunca belirlenir.

d) Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Gerekirse Başkan Yardımcısına Yönetim Kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.

e) Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Bu durum yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir.  Aynı anda yedek üyelerden birisi göreve çağrılır. Bu husus mütevelli heyet başkanına yazılı olarak bilgisine sunulur.

f) Toplantı yeter sayısı 4 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.  Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

Madde 13     :YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Yönetim kurulu, vakfın karar, idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Vakfın amacını gerçekleştirmek için gerekli ve yararlı olan her türlü tedbiri alır. Vakıf hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayıp gözetir,

b) Mütevelli Heyetin kararlarını uygular.
c) Vakfın mallarını, gelirlerini ve her türlü işlerini yönetir. Vakfın yargı organları ile resmi ve özel makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Vakfın kaynaklarından elde edilecek gelirlerin tahsis şekline ve bunların dağılımına ilişkin kararlar alır. 
d) Yönetim Kurulu kararlarına göre Vakfı yükümlülük veya borç altına sokan her türlü konularda, bankalarda hesap açma ve kapamada, vakfın bankalardaki hesaplarından para çekilmesi işlemlerinde Yönetim Kurulunun yetki verdiği üyelerden ikisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu ayrıca diğer işlerin yürütülmesi için Vakıf adına imzaya yetkili olanları belirler, avukat, vekil tayin eder, yetkilerini belirler veya azleder.
e) Her çalışma yılı sonu itibariyle vakfın yıllık bilançosu ile kar ve zarar hesabını, Yönetim Kurulunun çalışmalarını açıklayan raporu hazırlayıp, her yılın en geç mart ayı sonuna kadar Mütevelli Heyete gönderir. Ayrıca yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlar, vakfın durumunu gösteren ayrıntılı bilanço ile yönetim kurulu çalışmalarını gösteren raporu Mütevelli Heyete sunar.

f) Şube, büro ve temsilciliklerin açılmasına ilişkin hazırlıkları yürütür; bunların yönetmeliklerini hazırlar; hesap ve bütçelerini inceleyerek uygulanmasına yetki ve izin isteyebilir, bunlarla ilgili gözetim ve denetim sağlar.
g) Vakfın amaç e faaliyetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için gerekli organ ve kurulları; şube birim ve kadroları belirler, kurar ve gerektiğinde kaldırır.

h) Tasarruf ilkeleri ve Vakfın amaçlarını ön planda tutarak vakfın personel kadrosunu tespit eder; gerektiğinde istihdamlarında lüzum ve zorunluluk olacak personelin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına karar verir, ücretlerin belirler.
i) Mütevelli Heyetin yetkilerine tecavüz etmemek şartıyla, vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için yukarıda sayılanlar dışında kalan her türlü kararı alır, gerektiğinde Mütevelli Heyetin onayına sunar, gerekli yönetmelikleri hazırlar. 
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. 
k) Vakıf Resmi Senedinde yapılması gerekli görülen değişiklikleri Mütevelli Heyete teklif eder.
 

Madde 14     : DENETİM KURULU:

Vakıf Denetim Kurulu Mütevelli Heyet tarafından üç yıllığına seçilen iki asil iki yedek üyeden oluşur.

Vakıf Denetim Kurulunun yapması gereken işler şunlardır.

a) Vakfın ve ona bağlı müesseselerin bütün hesaplarını ve özellikle mali işlerini denetler,

b) Bütçenin uygulanmasını ve sarf evraklarını inceler, kat’i hesap ve bilanço hakkındaki görüşlerini belirler,
c) Vakfın mali işlerinin ve organizasyonunun daha verimli bir hale sokulabilmesini temin maksadı ile gerekli teklif ve tavsiyelerde bulunur,
d) Denetim Kurulu her yıl ocak ayı içerisinde Mütevelli Heyete sunulmak üzere yıllık denetleme raporunu Yönetim Kuruluna vermek zorundadır.

Madde 15     :SENETTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

Bu vakıf senedinde yapılması gereken değişiklikler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin üye tamsayısının en az 2/3’ünün kabul oyu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mahkemeye vereceği görüş ve Mahkemece verilen tescil kararı ile gerçekleştirilebilir.

Madde 16     :HESAP DÖNEMİ:

                                                                           
Vakfın hesap işleri 1 Ocak tarihinden başlatılarak 31 Aralık tarihinde  kapatılmak suretiyle incelenir.
 

Madde 17     :ŞEREF ÜYELİĞİ:

Mütevelli Heyetçe uygun görülen gerçek ve tüzel kişiler vakfın şeref üyesi olarak taltif edilebilirler.

Madde 18     :İLK MÜTEVELLİ HEYETİN ADI VE HÜVİYETLERİ

 1. MUSTAFA İSTİFOĞLU - Abdullah oğlu, 1325 doğumlu

Küçükcami köyünden,

 1. OSMAN OKUL - Muhammet oğlu, 1928 doğumlu

Kiremit köyünden,

 1. MUSTAFA GÜR - Ahmet oğlu, 1928 doğumlu

Ulucami köyünden,

 1. OSMAN YILMAZ - Ahmet oğlu, 1946 doğumlu
 2.  
 3. MEHMET KANDEMİR - Halil oğlu, 1934 doğumlu

Selamet köyünden,

 1. İLYAS KANDEMİR - Hüsnü oğlu, 1338 doğumlu

Küçükcami köyünden,

 1. RAMAZAN YILMAZ - Abdullah oğlu, 1329 doğumlu

Kıbledağı köyünden,

 1. MEHMET ÇELİK - Tahir oğlu, 1326 doğumlu

Dumankaya köyünden,

 1. HAYDAR ERDOĞAN - Muhammet oğlu, 1931 doğumlu
 2.  
 3. BİLAL GÜR - Kasım oğlu, 1332 doğumlu

Ulucami köyünden,

 1. FİKRİ KANBUR - Kadir oğlu, 1332 doğum

Adacami köyünden.

Madde 19     :VAKFIN KURUCULARI

Aşağıda kimlikleri ve tahsis ettikleri mallar ile imzaları bulunan kişiler (Rize noterliğinin 26.09.1977 tarih ve 12895 yevmiye nolu tesis senedinde imzaları bulunan kişiler vakfın kurucularıdır. )

 1.       AHMET BANABAK – Mustafa oğlu, 1927 doğumlu

Tahsis ettiği mal; Rize Güneysu Ulucami köyü pafta:10, parsel:847 üzerinde bulunan 286 m2 ve altı katlı kuran kursu binasının arsa ve binadan bu parseldeki hissesi nisbetinde.

 1. AHMET KAR – Mutafa oğlu, 1927 doğumlu Tahsis ettiği mal; Rize Merkez Ulucami köyü Pafta:10, Parsel:847 üzerindeki 286 m2 arsa üzerinde altı katlı kuran kursu binasının hissesi nisbetinde.
 2. MAHMUT YIĞCI – Mustafa oğlu, 1934 doğumlu Tahsis ettiği mal; ; Rize Merkez Ulucami köyü Pafta:10, Parsel:848 üzerindeki 286 m2 ve üzerindeki altı katlı kuran kursu binasının hissesi nisbetinde.
 3. MUSTAFA İSTİFOĞLU – Abdullah oğlu, 1325 doğumlu

Güneysu nahiyesi merkez kuran kursu ve camii yaptırma ve yaşatma deneği adına dernek başkanı belirtilen taşınmaz üzerinde 286 metre kare ve altı katlı kuran kursu binası içindeki demirbaş ve mefruşatı ile birlikte adı geçen cemiyetin 8derneğin) bu binanın yapılışında harcadığı para ve her türlü haklarını ve bina mülkiyetinde haklarını iş bu vakfa tahsis etmiştir, dediler.

İş bu Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı tesis senedi ek düzeltme beyanı ile birlikte yedi nüsha tanzim edilmiş olup, ilgililere verildi, okudular imzaları alındı, bende imzalayıp noter mührü ile mühürledim. İş bu ek düzeltme beyanından iki adet asıl ve dört adet tasdikli sureti ilgililere verildi. Bir adet imzalı aslı dairede alıkonuldu.

 

 

DÜZELTME BEYANI YAPANLAR

GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLER YARDIM VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ

SN

ADI SOYADI

İMZA

 1

Mustafa DEMRİKAN

 

 2

Halil TURAN

 

 3

Ahmet GÜR

 

 4

Ahmet MİNDER

 

 5

Talip ÖZTÜRK

 

 6

Osman YILMAZ

 

 7

Mehmet ERDOĞAN

 

 8

İdris HIZIR

 

 9 

Sabri ÇEPNİ

 

 10

Şakir ÖZTÜRK

 

 11

Mehmet GÜR

 

 12

Hüsnü KANDEMİR

 

 13

İmdat GÜNDOĞAR

 

 14

Abdurrahman ERDOĞAN

 

 15

Mustafa YAZICI

 

 16

Adnan HARMAN

 

 17

Mustafa İSTİF

 

 18

Mehmet TARAKÇI

 

 19

Rıfat ÖZER

 

 20

Yusuf YILMAZ

 

 21

Hüseyin AK

 

 22

Hikmet YANIK

 

 23

Mustafa GÜNDOĞAN

 

 24

Hızır YIĞCI

 

 25

Zafer KAR

 

 26

Ahmet İSTİPOĞLU

 

 27

Orhan Oğuz TÜRK

 

 28

Orhan İSTİF

 

 29

Ahmet YILMAZ